Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ» 

Εάν ρωτάτε για το κόστος; Αυτό ανέρχεται στα 6,875.70 € Α Π Ο Φ Α Σ Η 39η /2015 Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Ο ∆ήµαρχος Ξηροµέρου

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του . 3463/2006, τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 , την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια.

4. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 και το Π.∆. 60/2007

6. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ∆ήµου Ξηροµέρου µε αριθ. 15REQ002629944 που είναι καταχωρηµένο στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

7. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-234/11-03-2015, της οικονοµικής υπηρεσίας ∆ήµου Ξηροµέρου.

8. Την µε αριθµό 68/2015 (Α∆Α: 6Α5ΠΩΚΖ-0ΦΧ) απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία διατέθηκε πίστωση 7.000€ µε Φ.Π.Α από τακτικά, σε βάρος του ΚΑ: 45-6262.003 του Π/Υ του ∆ήµου µας οικ. έτους 2015

9. Την µε αριθµ. πρωτ. 38509/2030/06-04-2015 (Α∆Α: 7ΣΒΡΟΡ1Φ-ΣΜΡ) Επικύρωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε

Την παροχή υπηρεσίας για τον «καθαρισµό – περιποίηση Νεκροταφείων ∆.Ε. Φυτειών» του ∆ήµου Ξηροµέρου, στην επιχείρηση << Καλογιάννη Σπυρίδωνα>> µε ΑΦΜ:030289244 ( ∆/νση : Κατούνα , Αιτ/νιας , ∆ΟΥ: Αγρινίου) αντί συνολικού ποσού 6.875,70€ µε ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 45-6262.003 µε τίτλο «Καθαρισµός – Περιποίηση Νεκροταφείων ∆.Ε. Φυτειών» Η υπηρεσία περιλαµβάνει καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων εντός των κοιµητηρίων της ∆.Ε Φυτειών και αποµάκρυνση από κλαριά – χόρτα – πέτρες και λοιπές φερτές ύλες καθώς και κάθε άλλο άχρηστο υλικό ( σκουπίδια κ.λ.π) , που υπάρχουν στους χώρους των Νεκροταφείων των Τ.Κ.: Φυτειών (1) – Παπαδάτου (1)-Ρίβιο (1), συνολικής έκτασης περί τα 13.000 µ2.

 Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το κατάλληλο προσωπικό για τον καθαρισµό , ενώ θα καθαρίζονται όλοι οι χώροι Νεκροταφείων , ( εσωτερικά και στους περιβάλλοντες χώρους ). Οι καθαρισµοί και οι εργασίες περιποίησης και ευπρεπισµού των χώρων θα γίνεται µέχρι να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός.


Οι εργασίες θα γίνονται µε υπόδειξη και παρουσία του τοπικού Πρόεδρου και θα παραλαµβάνονται παρουσία του αναδόχου, του τοπικού προέδρου από την επιτροπή παραλαβής.

Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας: Από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και έως να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Πηγη