Με αίτησή του Α.Σ. ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ''ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΗ'', με έδρα τις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου για
αναγνώρισή του ως Ομάδα Παραγωγών αρωματικών φυτών,η Πρωτοβάθμια Τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των 
Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε τα παρακάτω :


Την Αναγνώριση της ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ομ.Π.) ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ του Α.Σ. ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ‘’ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΗ’’, με έδρα τις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, ως 
Ομάδα Παραγωγών αρωματικών φυτών διότι συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 
να συμμετέχει στο καθεστώς κινήτρων και ενισχύσεων, που προβλέπονται 
από τον Ν. 4384/2016 καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν.(ΕΕ) 1305/
2013, Καν.(ΕΕ) 1308/2013, Καν.(ΕΕ) 891/2017 και Καν.(ΕΕ) 892/2017, Καν.(ΕΕ)543/2011, καθώς και των συναφών τροποποιητικών Κανονισμών την αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 (ΦΕΚ 5/΄Β΄/05-01-2018) Υ.Α. και τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που προκύπτουν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/τ.Β/24-02- 2017) Υπουργικής Απόφασης 
«Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων 
Παραγωγών (Ομ.Π.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2430/110502/
20-10-2017 (ΦΕΚ 3800/τ.Β/27-10-2017) και ισχύει, ικανοποιεί τα 
κριτήρια αναγνώρισης  ως Ομάδα Παραγωγών αρωματικών φυτών.