Την θετική της γνωμοδότησης για τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, έδωσε με σχετική του απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο Φυτειών. 

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η θετική γνωμοδότηση δίνεται υπό προϋποθέσεις, που στο μέλλον μπορεί να μετατραπεί και σε όχι αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις.

 Οι μονάδες πρόκειται να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή των Φυτειών.

 Γνώμη μας είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες, έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεση τους και με πλήρη ενημέρωση, έχουν σημαίνοντα λόγο για αυτές τις υποθέσεις, γιατί πολύ απλά αυτοί έχουν την ζωή τους εκεί. 

Επίσης ενημερώνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επενδύσεις στην περιοχή. 

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο. 

dTip
E
K
.
AiipapxE
.
/
)
^
l a
^
oTTooTEAAoutJ
E
Ti
q
KctTwe
i
MEAETE
^
llEpipaAAovTiKLJ
v
ETTinTujoEtov
,
Si
o
Tlo
v
auv5ta[iU}v
(
n
auvSeo
n
EIVQ
I
QCTipaAr^^)
:
^
\
'
Mova6
a
TrapaywYn'
;
n^tKipiKr)
^
ivtpyeiai
;
arr
o
PiopEUOT
d
loxuo
^
1
MW
,
i6iOK7n<Jia<
;
oANTONI
A
TZOYtl>ETA»
,
C
^
'
^
t*
^
-'
^
i''*!
^
cnr
i
6£or
i
«Macnopaicia»
,
A.E
.
©UTEiutv
,
A
,
EnpopEpou
,
Pl.E
.
AiTUjA/via
^
C^'^
^
'
O
X^
^
v
3
"
,
1^
Mova5
a
Trapayioyi
^
c
nA£KTpiKf*i
5
Evfpycia
^
OTT
O
3K)P£UOT
6
loyuo
?
1
MW
.
i5(0KTnaiai
;
«WAL
L
EC
O
MONOnPOZOD
H
IKE»
.
OTr
i
etcr
n
«M^va
^
Kopnc^w
,
A.E
.
ctuTEiuiv
,
A
.
Znpopfpou
,
fl.E
.
AiTwA/vio
Q
A
Movd5
a
TTQpaycoyi
K
nktKipiKf]^
EVEpycia
^
on
b
piopEuai
d
loxuo
^
30
0
kW»
,
iBiOKinoia
^
uBAIIAlK
H
ITAYPIANAKOY»
,
B^o
n
«naAiojjTTpouaKa»
,
,
A
.
Hnpopepou
.
D.E
.
AiTwAA/kic
;
l
KO
I
TTopaKaAoOp
E
yi
a
rn
v
aTToaioA
n
TW
V
anbyiEw
v
TW
V
OIKCIU
V
CTUAAOYIKUJV
opydviu
v
{AqpoTiK
O
ZujjpouAi
o
-
ETTiTpon
n
noiOTnia
^
ZLOfig
)
OT
O
rpacpEi
o
TO
U
npo^epo
u
rn
^
EniTpoTT[^<
;
riEpipdAAovro
^
&
OUOIKW
V
ndpoj
v
HZ
flEpup^pEia
^
AuTiKr^<
;
EAAdOac;
,
ou|j(puJv
a
M
E
rn
v
,
TO
U
dpSpo
u
5
in
?
KY
A
OIK.
:
1649/4
4
{<t>EK4
5
i.B
)
KQ
I
KOTeTfi
v
TO
U
un'op
,
29243/08.02.201
8
evYpd^o
u
TIT
;
A,/i
.
riEAoTTovvnoou
.
AuT
.
EMd5ac
&
lovio
u
/
Avo
n
HEXfiZ
X
(appdSr
a
TTEpipaAAovTiKf
^
apx^l
)
-
M
E
T
O
onoi
o
pai
;
KQAOO
V
v
a
TTPOWSI^OOUM
E
TTpo
^
ou^i^Trio
n
-yvu>po6dTrio
n
T
a
avunEpu
)
eEpar
o
Pi
a
5iEUK6Auva
n
oa<;
,
ETTiouvdTTTOup
E
KQ
I
T
O
EVTUTI
O
A
1
1
,
O
E
ETiE^Epydoip
n
POp(pi
^
M
E
EKTipr)on
.
An
*
T
O
rpaipci
o
npoeSpo
u
EniTponni
;
ricpipciXAovToc
;
&
<^uaiK<ii
v
ilopu
v
ncpicpEpeiaKO
u
ZuppouAio
u
AuTiKq
q
EAAdSac
;
N.E.O
.
noTptJ
v
-
AOnvcb
v
3
2
&
ApEpiKrit
;
26441
,
HOTp
a
e-mail
:

Πηγή : http://mytikaspress.blogspot.gr