Την προένταξη δώδεκα έργων, μεταξυ αυτων τρεις αφορουν τις Φυτειες, μελετών και προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Αιτωλοακαρνανία, χρηματοδοτούμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Πρόκειται για μικρές αλλά καίριες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 738.621,00 ευρώ, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν άλλα υφιστάμενα μεγάλα έργα ή παρεμβαίνουν για να επιλύσουν χρόνια ζητήματα”, αναφέρει ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας.

Αναλυτικά οι 3 παρεμβάσεις που αφορουν τις Φυτειες:

1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ.Ε.Η ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ
Προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα οδός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ- ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» το οποίο περιλαμβάνει τρείς κόμβους θα πρέπει να ενταχθεί η δαπάνη σύνδεσης με την Δ.Ε.Η της ηλεκτροδότησης των κόμβων που ανέρχεται σε 85.000 € και δεν προβλεπόταν στην μελέτη του έργου.


2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ -ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ-ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Πρόκειται για μελέτη ύψους 74.400 € (60.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει την σύνδεση της νέας οδού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» με την Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης Μύτικα και περιλαμβάνει και την παράκαμψη Αρχοντοχωρίου.
Με την υλοποίηση του έργου που θα προκύψει από την μελέτη εξασφαλίζεται η πρόσβαση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγρινίου προς Μύτικα – Πάλαιρο σε πολύ σύντομο χρόνο.


3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 3+800 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ και ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (α΄ΦΑΣΗ)
Πρόκειται για μελέτη για την αντιμετώπιση των σπηλαιώσεων που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος την οποία με εντολή της Υπηρεσίας εκτέλεσε το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης
Γεωφυσικής του Α.Π.Θ και ο κ. Δερέκας Νικόλαος Γεωλόγος, για λογαριασμό του Αναδόχου του έργου και η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία με το α.π 222965/3108/23.08.2017.https://www.agriniopress.gr