Αστακός, 19/11/2019
Αρ. πρωτ.: 9958
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 2646360500
Telefax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
 Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 82024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου». και ποιο συγγεκριμενα τον 'τριων' (3) παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Φυτειών στις κάτωθι θέσεις: 1. Παιδική Χαρά Φυτειών, 2. Παιδικός Σταθμός Φυτειών και 3. Παιδική Χαρά Παπαδάτου .


Παιδική Χαρά Φυτειών

 Παιδικός Σταθμός Φυτειών

Παιδική Χαρά Παπαδάτου

4. Κωδικός CPV:

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: 
EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

6. Εναλλακτικές προσφορές:
 Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες τοποθέτησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 05/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.
Οι εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού που προβλέπονται από τη μελέτη πρέπει να ξεκινήσουν εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.419,20).

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας λόγω της φύσης της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/11/2019, με ώρα έναρξης 11:00, ημέρα Πέμπτη.
Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 05/12/2019, με ώρα λήξης 14:00, ημέρα Πέμπτη.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 11/12/2019 ώρα 11:00, ημέρα Τετάρτη.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ' αριθ. 1783/04-03-2019, Β-103, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:
 Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προκήρυξη: 19PROC005875501 (9958/19-11-2019)
Διακήρυξη: 19PROC005875933 (9959/19-11-2019)