Προκήρυξη διαγωνισμού, για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Φυτειών

Αστακός, 19/11/2019 Αρ. πρωτ.: 9958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ...Αστακός, 19/11/2019
Αρ. πρωτ.: 9958
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 2646360500
Telefax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
 Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 82024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου». και ποιο συγγεκριμενα τον 'τριων' (3) παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Φυτειών στις κάτωθι θέσεις: 1. Παιδική Χαρά Φυτειών, 2. Παιδικός Σταθμός Φυτειών και 3. Παιδική Χαρά Παπαδάτου .


Παιδική Χαρά Φυτειών

 Παιδικός Σταθμός Φυτειών

Παιδική Χαρά Παπαδάτου

4. Κωδικός CPV:

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: 
EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

6. Εναλλακτικές προσφορές:
 Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες τοποθέτησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 05/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.
Οι εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού που προβλέπονται από τη μελέτη πρέπει να ξεκινήσουν εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.419,20).

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας λόγω της φύσης της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/11/2019, με ώρα έναρξης 11:00, ημέρα Πέμπτη.
Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 05/12/2019, με ώρα λήξης 14:00, ημέρα Πέμπτη.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 11/12/2019 ώρα 11:00, ημέρα Τετάρτη.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ' αριθ. 1783/04-03-2019, Β-103, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:
 Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προκήρυξη: 19PROC005875501 (9958/19-11-2019)
Διακήρυξη: 19PROC005875933 (9959/19-11-2019)


3/random/post-list
3/Ταξίδια/grid-small
Name

Business,42,efxes,18,photos,34,Αθλητικά,20,Απεβίωσαν,74,Απόψεις,12,Εκκλησιαστικά,19,επικαιρότητα,35,ΙΣΤΟΡΙΑ,95,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,33,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,57,Ταξίδια,25,ΦΥΤΕΙΕΣ,457,ΦΥΤΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ,8,
ltr
item
Kαλώς ορίσατε: Προκήρυξη διαγωνισμού, για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Φυτειών
Προκήρυξη διαγωνισμού, για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Φυτειών
https://1.bp.blogspot.com/-spgTjyU-5QI/XdVHQTLQlKI/AAAAAAAAZV4/pP075UHuw5A-Yc0fz_RhRC5dBpzRTdFfgCLcBGAsYHQ/s640/Capture91.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-spgTjyU-5QI/XdVHQTLQlKI/AAAAAAAAZV4/pP075UHuw5A-Yc0fz_RhRC5dBpzRTdFfgCLcBGAsYHQ/s72-c/Capture91.JPG
Kαλώς ορίσατε
https://www.fities.gr/2019/11/blog-post_20.html
https://www.fities.gr/
https://www.fities.gr/
https://www.fities.gr/2019/11/blog-post_20.html
true
2591352740249044060
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy