Αστακός, 05.02.2020
Αριθ. πρωτ.: 94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ. & fax: 2646041204
e-mail: npddddimouxiromerou@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
8/2020

Ο Πρόεδρος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) και το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).
2. Την αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133/23.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής περί «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
3. Την αριθ. πρωτ. Εισερχόμενη 92/05.02.2020 ιατρική Ενημέρωση της Παιδιάτρου των Σταθμών κας Αποστολίδου Παναγιώτας περί αποχής νηπίων πιθανολογούμενης σε έξαρση εποχικής γρίπης και λήψη απαραιτήτων μέτρων.
4. Την αριθ. πρωτ. Εισερχόμενη 92/05.02.2020 εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης κας Χαρδαλιά Μαρίας περί αναστολής λειτουργίας την 06.02.2020 και την 07.02.2020.
5. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε λόγω έξαρσης εποχικής ίωσης με συνέπεια ποσοστό άνω (60%) νηπίων να νοσεί και να απέχει και στου τρεις Σταθμούς.
6. Την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την ύφεση της έξαρσης.

Αποφασίζουμε

Α. Την αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Αστακού, Φυτειών και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας του Δήμου Ξηρομέρου.
Β. Η αναστολή της λειτουργίας των Σταθμών, άρχεται την 6η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και παύει την 7η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Γ. Η άρση της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται από την Δευτέρα 10η Φεβρουαρίου 2020, με την έναρξη της λειτουργίας τους και την προσέλευση των παιδιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και παύει να ισχύει με την παρέλευση της 9ης Φεβ. 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ