Αστακός, 11/3/2020
Αρ. πρωτ.: 15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ. 
Πληρ. : ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δνση: Αστακός Αιτ/νιας
Τηλ. & Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας Δήμου Ξηρομέρου για 14 ημέρες (ΦΕΚ Β-10.3.2020 /Δ1α/ΓΠ οικ. 16838 ΚΥΑ & η από 10/3/2020 επείγουσα ανακοίνωση - διευκρίνιση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ)......


ΑΠΟΦΑΣΗ
15/2020

Ο Πρόεδρος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.
3. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ Β 783-10.03.2020, όπου υπάρχει η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 ΚΥΑ με το μέτρο προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων και ιδιωτικών, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 μέρες, λόγω κορονοϊού.
4. Την από 10/3/2020 επείγουσα ανακοίνωση-διευκρίνιση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με την οποία τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ εντάσσονται στις πάσης φύσεως εξωσχολικές δομές εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για τις επόμενες 14 ημέρες.
5. Την αναγκαιότητα συμόρφωσης με τις ανωτέρω ανακοινώσεις και νομοθεσίες.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Την Αναστολή λειτουργίας των ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) Αστακού, Κανδήλας και Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με το ΦΕΚ Β-10.3.2020 /Δ1α/ΓΠ οικ. 16838 ΚΥΑ & την από 10/3/2020 επείγουσα ανακοίνωση-διευκρίνιση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Β. Η Αναστολή άρχεται από σήμερα 11/3/2020 ημέρα Τετάρτη και παύει την 24/3/2020 ημέρα Τρίτη (14 ημέρες).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Διευθυντές Δομών ΚΔΑΠ
-Ωφελούμενοι προγράμματος
-Δήμος Ξηρομέρου
-Αρμόδιοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος ΚΔΑΠ
dimosxiromerou