ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός 23.03.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 2147
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
E-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην προμήθεια αντισηπτικού χεριών υγρής μορφής, γαντιών, μασκών και
ποδιών μιας χρήσης προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας να μπορέσουν

να παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στους δημότες που έχουν ανάγκη ( π.χ. προνοσοκομειακή φροντίδα, φάρμακα, είδη διατροφής κλπ) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.455,20€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Η αναθέτουσα Αρχή λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης δεν δύναται να τηρήσει τις προθεσμίες που
προβλέπονται και με βάση την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α’ 42/25.02.2020) προς το σκοπό της αποφυγής και
διάδοσης του ιού καθώς και την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/09.03.2020 του Υπουργείου Υγείας.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη
24.03.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τις συγκεκριμένες
τεχνικές προδιαγραφές:

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός