Με την υπ' αριθμόν 164/2020 απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός.

Για την Δημοτική Ενότητα Φυτειών αντιδήμαρχος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Τζαχρήστας, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 


- Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτείακαι ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 
-Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων
Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του
τομέα των Συγκοινωνιών.
- Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
- Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
- Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
- Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων . 
-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται
με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 
Επίσης ορίζει τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον
καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της
αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Διαβάστε εδώ όλοι την απόφαση