Του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου... επισκέφτηκα ένα περίλαμπρο Ναό που τιμάται σήμερα στις Φυτείες Ξηρομέρου!!

Στο ιερό βήμα,μια εικόνα του Αγίου,με συνεπήρε...ο Αγαπημένος μαθητής του Χριστού!!!!

Ναι αυτός που αψήφησε τούς τότε σταυρωτές τού και στάθηκε στο πλευρό του ατενίζοντας τον ἀγαπημένο του Διδάσκαλο επάνω στο σταυρό!!!

Μια σκηνή που διαδραματίστηκε μπρος στα μάτια μου και αποτυπώθηκε ακριβώς και στην φωτογραφία.... η σκιά του Σταυρού από την Αγία τράπεζα , έστεκε δίπλα τού όπως και τότε!!!

Και η σκέψη μου ευθύς, προσέτρεξε στο Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΘ'(19) 25-27

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.

ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. ἀμήν.

Σε αυτόν ο Ιησούς εμπιστεύτηκε την μητέρα όλων μας , την Παναγία...«Γυναίκα, να ο γιος σου».

Έπειτα λέει στο μαθητή: «Να η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα έλαβε αυτήν ο μαθητής στην οικία του.

Τόσο αγαπούσε ο Χριστός τον Ιωάννη, που τον πήρε κοντά του ... πώς όμως?
Γιὰ τον ιδιαίτερα αγαπημένο απ᾽ αυτὸν μαθητή Του, ο Ιησούς μας οικονόμησε και αυτὴ τὴν εξαίρετη χάρη, δηλαδὴ τη μετάστασή του στοὺς ουρανούς, που τιμά η Εκκλησία μας σήμερα στὶς 26 Σεπτεμβρίου. Τί σημαίνει ομως μετάσταση; Σημαίνει οτι ο απόστολος Ιωάννης, οπως ακριβώς ο Ιησούς και η Παναγία μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφθηκε με το σώμα στους ουρανούς!!!

Ευχαριστούμε από καρδιας τον Χαράλαμπο Τσιτσιβό που μοιράστηκε μαζί μας το όμορφο αυτό κείμενο και τις υπέροχες φωτογραφίες από τον Ai Γιάννη μας.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα !!!!