Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την υπ' αριθμ. 
πρωτ. 55907-15/4/2021 Απόφαση του Συντονιστή της, επικυρώνει την 10/2021 Απόφαση 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ.  "Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, 
Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια" Δήμου Ξηρομέρου ως νόμιμα ληφθείσα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη συγκεκριμένη απόφαση, η Δημοπρασία του έργου «Εργασίες 
βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου» προϋπολογισμού 150.000€ με ΦΠΑ, 
έτυχε σημαντική έκπτωση της τάξης του 46,46%.

Δείτε την επικύρωση και το έγγραφο με τον προσωρινό ανάδοχο:

 


 

 Το έγγραφο με τον προσωρινό ανάδοχο.