Απόφαση Δημάρχου περί “Προληπτικής Καθυστέρησης έναρξης μαθημάτων στις σχολικές μονάδες την Πέμπτη 27 και Παρασκευή

 


Αστακός, 26.01.2022
Αριθ. πρωτ.: 740
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ......

ΑΠΟΦΑΣΗ
10/2022

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α ́/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».
3. Την αριθ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30.12.2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011του «Προγράμματος Καλλικράτης».
4. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της κακοκαιρίας Ελπίς.
5. Τις αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: ΡΘΚΨΩΚΖ-ΙΤΟ) και 9/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΕ8ΩΚΖ-ΣΔΙ) αποφάσεις Δημάρχου περί Αναστολής Δια Ζώσης Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις 24,25 και 26 Ιανουαρίου 2022.
6. Την ανάγκη έναρξης μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου στις 27 και 28 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ. λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έναρξη μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξηρομέρου την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 στις 10 π.μ. προληπτικά, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.
Οι προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υποδοχή των μαθητών.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

https://xiromeronews.blogspot.com/

0 Comments