Η ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal)

 


Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 θα είναι πλήρως

εναρμονισμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό

σημαίνει ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της

χώρας, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της κλιματικής

αλλαγής, με γνώμονα την κυρίαρχη στόχευση να γίνει η Ευρώπη η πρώτη

κλιματικά ουδέτερη περιοχή με μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα μέχρι το

2050.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον αγροτικό τομέα αφορούν κυρίως στη

διαχείριση των εισροών, την ανάδειξη και την προστασία των φυσικών πόρων

(βιοποικιλότητα), τη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου

μέσω της προώθησης πρακτικών δέσμευσης άνθρακα (γεωργία άνθρακα), τη

βιώσιμη και ορθή χρήση των θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή

ανθεκτικών και, κυρίως, ποιοτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν

συγκεκριμένοι στόχοι και περαιτέρω μέτρα ώστε η χρήση των χημικών

σκευασμάτων (φυτοφάρμακα) να μειωθεί κατά 50%, ενώ η χρήση των

λιπασμάτων να μειωθεί κατά 20%. Παράλληλα οι βιολογικές καλλιεργούμενες

εκτάσεις αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 25%.

Επιπλέον, κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη όλων των παραπάνω θα έχει ο

ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας. Η τεχνολογία και η καινοτομία σε

συνδυασμό με την γνώση, την αγρονομική επιστήμη και τη συμβουλευτική θα

συμβάλλουν δυναμικά στην υλοποίηση και προσαρμογή των νέων

κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι το καλλιεργητικό μοντέλο αλλάζει, οι αγρότες μας

οφείλουν να στραφούν σε μεθόδους παραγωγής που ανταποκρίνονται στους

στόχους της νέας ΚΑΠ και, κυρίως, να αξιοποιήσουν τις λύσεις που

βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, έτσι ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα

δυνατά αποτελέσματα για το κλίμα και το περιβάλλον, να βελτιώσουν τους

συντελεστές παραγωγής μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και, τέλος, να

αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους.Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
Γεωπόνος Γ.Π.Α.-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας NEUROPUBLIC AE

0 Comments